Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je užitečný nástroj pro firmy i menší podnikatele. Pokud potřebujete ke svému podnikání rychle peněžní prostředky, máte pohledávky u svých odběratelů a nechcete si brát dlouhodobější úvěr, pak je pro vás tento bankovní produkt ideálním řešení.

V České republice se zatím netěší velké oblibě a je to znát také na nabídce bank. Moc jich eskontní úvěry nenabízí. Pro podnikatele je to ale možná škoda. Tento krátkodobý úvěr není nikterak drahý. Úrok se sice vypočítává individuálně (na základě klientovi rizikovosti), ale lze říci, že se pohybuje v blízkosti diskontní sazby předepisované Českou národní bankou.

Samozřejmě, jsou i s eskontním úvěrem spojená určitá rizika. Pokud totiž váš odběratel neproplatí bance pohledávku do data její splatnosti, pak jste povinován směnku (kterou od vás banka odkoupila) proplatit z vlastních zdrojů. Vzniká tím tedy nebezpečí dalšího, tentokrát nákladnějšího, zadlužení.

Důležitým prvkem eskontních úvěrů je proto platební morálka vašich odběratelů. Proto prodávejte bance jen ty směnky, které máte vystaveny na pohledávky u spolehlivých dodavatelů.

Směnka – předpoklad pro dobrý úvěr

Směnka, kterou od vás banka odkupuje, a dává vám tím k dispozici potřebné finanční prostředky, je písemným dokladem o finanční pohledávce/závazku. Jde o zákonem upravený cenný papír, který směnečného dlužníka bezpodmínečně zavazuje k úhradě uvedené částky ve prospěch majitele směnky. Její forma je přesně předepsaná zákonem.

Směnečný dlužník ručí za závazek uvedený na směnce vlastním majetkem. Pokud nedodrží splatnost, pak může majitel směnky vymáhat dluh pomocí exekuce.

Čerpání eskontního úvěru

V momentě kdy banka odkoupí od klienta směnku vzniká eskontní úvěr. Směnka se v tom momentě stává majetkem banky a klientovi za to poskytuje částku ve výši nominální hodnoty směnky snížené o eskontní provizi (tzv. diskont; jde o ekvivalent placeného úroku u běžné půjčky). Rozhodování o velikosti eskontní provize provádí banka vždy na základě klientovi individuální situace. Dle bonity dlužníka do ní může zahrnout také rizikovou prémii a další transakční náklady. Tuto provizi klient bance platí v den proplacení směnky. U zahraničních směnek počítejte s dalšími náklady za inkasní výlohy zahraniční banky atp.

Eskontní úvěr poskytují banky jednorázově i opakovaně. Pro opakovaná poskytnutí se uzavírá smlouva o eskontu směnek (tzv. směnečné obligo).

Je také třeba počítat s poměrně tvrdými pravidly, které si banky stanovují. Počítejte se značnou kontrolou všech účastníků směnečného obchodu. Banky si klienty pro eskontní úvěry vybírají opravdu pečlivě.

V momentě splatnosti směnky ji banka předkládá k úhradě směnečnému dlužníkovi. Pokud dlužník svůj závazek nesplní, pak nastupuje další tvrdé pravidlo. Dlužnou částku je pak povinován zaplatit klient, který směnku bance prodal.

Pro a proti eskontního úvěru

Vše jsme už popsali výše, ale rychlý přehled základních vlastností vám může výrazně pomoci utříbit myšlenky, zda se do tohoto podniku pouštět či nikoli.
Největší výhoda eskontního úvěru spočívá v rychlém způsobu, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Nepotřebujete k tomu ani klasický zajišťovací prostředek, tím je v tomto případě směnka, tedy dokument, který v dennodenním obchodním styku není ničím neobvyklým a nemusíte jej složitě obstarávat.

Nevýhodou a potenciálním rizikem je nepříjemná povinnost splatit v úvěr v případě dlužníkovo včasného nezaplacení. Tím své podnikání vystavujete nepříjemnému riziku.

Pokud jste si ale svými obchodními partnery jisti, pak pro vás jistě bude platit, že risk se mění v zisk.